یکی دیگر از سال های بسیار خوبی از جمع آوری پول برای علل خوب ...

Survivorbility به افزایش بیش از 200،000 پوند در 2011!

بزرگترین مقدار مطرح شده در رویداد منفرد برای سرطان مک میلان بود. با 120 واکر آتش ما مطرح بیش از £ 20K!

چند رویدادی دیگر از تیم £ 10K مانع ... به خوبی انجام همه درگیر. بیایید ببینیم که اگر ما می توانیم حتی در سال 2012 را بهتر انجام دهید!

چوب و اشتراک گذاری

برچسب ها: ،

پاسخ دهید

CommentLuv Enabled

عضو موسسه Firewalking پژوهش و آموزش