یک سال دیگر عالی از جمع آوری پول برای اهداف خوب ...

Survivorbility به افزایش بیش از 200،000 £ در سال 2011!

بزرگترین مقدار مطرح شده در یک رویداد واحد برای پشتیبانی سرطان مک میلان بود. با 120 واکر آتش ما مطرح خوبی £ 20K بیش از!

چند رویدادهای دیگر را از طریق شکست £ 10K مانع ... به خوبی انجام همه درگیر است. بیایید ببینیم که اگر ما حتی می تواند در سال 2012 را بهتر انجام دهید!

نشانه ها و به اشتراک

برچسب ها:

پاسخ دهید لغو پاسخ

CommentLuv Enabled

عضو موسسه Firewalking آموزش و پژوهش