یکی دیگر از سال بسیار خوبی از جمع آوری پول برای علل خوب ...

Survivorbility به افزایش بیش از 200،000 پوند در 2011!

بزرگترین مقدار مطرح شده در یک رویداد تنها برای پشتیبانی از سرطان مک میلان بود. با 120 واکر آتش ما مطرح و بیش از £ 20K!

چند رویدادهای دیگر شکست از طریق پوند 10K مانع ... به خوبی انجام همه درگیر. بیایید ببینیم که اگر ما می توانیم حتی در سال 2012 را بهتر انجام دهید!

آموزشی و تقسیم

برچسب ها: ،

پاسخ

CommentLuv Enabled

عضو موسسه Firewalking تحقیقات و آموزش و پرورش