یکی دیگر از سال بسیار خوبی از جمع آوری پول برای علل خوب ...

Survivorbility به افزایش بیش از 200،000 پوند در 2011!

بیشترین مقدار مطرح شده در یک رویداد واحد برای حمایت از بیماران سرطانی مک میلان بود. با 120 واکر آتش ما بیش از 20K £ مطرح شده!

چند رویدادی دیگر نفوذ میکنه £ 10K مانع ... همه به خوبی انجام می دارند. بیایید ببینیم که اگر ما می توانیم حتی بهتر در سال 2012 انجام!

دانلود

برچسب ها: ،

پاسخ دهید

CommentLuv Enabled

عضو موسسه Firewalking پژوهش و آموزش